top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY DIGITÁLNÍ DÍLNA

 

 

1 Úvod


1.1 Tyto obchodní podmínky služby Digitální dílna (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vypracovány podle § 1752 Občanského zákoníku, a to pro účely stanovení práv a povinností smluvních stran. K jednotlivým ustanovením Obchodních podmínek se nepřihlíží, pokud je mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.

 


2 Definice pojmů a výkladová pravidla


2.1 V Obchodních podmínkách mají následující výrazy a slovní spojení níže uvedený význam:


GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Poskytovatel znamená Creative Processes s.r.o., IČO 06528716, se sídlem Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 283691.


Sazebník znamená aktuální sazebník poplatků Poskytovatele ke dni splatnosti poplatku.


Služby znamená služby poskytované Poskytovatelem na základě smlouvy uzavřené podle těchto
Obchodních podmínek.


Balíček služeb znamená soubor Služeb nabízených jako ucelený balíček za souhrnnou cenu. K Balíčku služeb mohou být rovněž poskytnuty volitelné služby, o jejichž poskytnutí se Strany dohodnou. Pro Balíček služeb jsou zpravidla stanoveny zvláštní obchodní podmínky, které se uplatňují vedle těchto Obchodních podmínek a mají před nimi přednost.


Strany znamená společně Poskytovatele a Zákazníka.


Zákazník znamená fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu, která uzavře s poskytovatelem smlouvu podle těchto Obchodních podmínek.
 

3 Uzavírání smlouvy


3.1 Poskytovatel provozuje internetové stránky www.digitalnidilna.cz za účelem nabídky Služeb a Zboží.


3.2 Potenciální zákazníci mohou prostřednictvím výše uvedených internetových stránek, elektronickou poštou nebo telefonicky pokládat poptávky. Položení poptávky nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy. V poptávce Zákazník sděluje zejména charakter svého podnikání nebo činnosti a požadované Služby, a to buďto volbou Balíčku služeb nebo individuálním popisem poptávaných Služeb. Podmínkou odeslání poptávky je vyplnění registračního formuláře a poskytnutí údajů nezbytných k uzavření smlouvy.


3.3 Poskytovatel může nabídnout balíčky služeb, které jsou určeny jen některým zákazníkům, a stanovit podmínky, za jakých je ochoten tyto balíčky služeb poskytovat. Zvláštní podmínky těchto balíčků mohou být součástí těchto Obchodních podmínek.


3.4 Poskytovatel na základě své úvahy informuje zájemce o své ochotě smlouvu uzavřít a sdělí mu elektronicky podmínky uzavření smlouvy, čímž činí návrh na uzavření smlouvy.


3.5 Zájemce návrh smlouvy přijímá uhrazením ceny Služeb stanovené v návrhu na uzavření smlouvy Poskytovatelem. V případě platby bankovním převodem je podmínkou platného přijetí návrhu smlouvy použití variabilního symbolu uvedeného v návrhu na uzavření smlouvy. Poskytovatel může v návrhu na uzavření smlouvy stanovit i jiné způsoby přijetí návrhu, zejména souhlasné vyjádření zaslané elektronickou poštou.


3.6 Případné vícepráce dle požadavku Zákazníka budou řešeny další smlouvou, kterou Zákazník přijímá samostatně.

 


4 Předmět smlouvy

4.1 Předmětem smlouvy je poskytování Služeb podle těchto Obchodních podmínek. Konkrétní rozsah Služeb je určen volbou konkrétního Balíčku služeb nebo dohodou stran.

4.2 Předmětem mohou být Služby spočívají zejména v následujícím:

(a) vývoj a správa webu nebo e-shopu

(b) grafické a designové práce


(c) copywriting


(d) SEO optimalizace


(e) online marketing a marketing na sociálních sítích


(f) IT poradenství


4.3 Po provedení Služeb Poskytovatel vystaví předávací protokol a zašle jej elektronickou poštou Zákazníkovi. Pokud Zákazník nevytkne vady ve lhůtě 5 pracovních dnů od odeslání předávacího protokolu, platí, že Služby převzal bez vad.
 

5 Účel Služeb


5.1 Služby jsou poskytovány za účelem realizace podnikatelských aktivit Zákazníka nebo, v případě Zákazníka, který je právnickou osobou nezřízenou za účelem podnikání, k realizaci předmětu činnosti Zákazníka.
 

6 Poplatky za Služby


6.1 Zákazník je povinen za užívání Služeb, případně za jiná plnění Poskytovatele podle smlouvy a těchto Obchodních podmínek, hradit Poskytovateli úplatu určenou ve smlouvě, případně dle Sazebníku. Zákazník úplatu hradí při uzavření smlouvy Balíček služeb a případně dále měsíčně na bankovním převodem. Ke každé uhrazené platbě vystaví Poskytovatel samostatný daňový doklad / fakturu, kterou bude Zákazníkovi zasílat elektronicky.


6.2 V případě, že Zákazník neurčí, na jakou pohledávku Poskytovatele má být použita platba Zákazníka, a/nebo v případě prodlení Zákazníka s úhradou pohledávek podle smlouvy, určí pořadí úhrady pohledávek z plateb doručených Zákazníkem Poskytovatel.


6.3 Zákazník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání a neprovést jakoukoli operaci, která by mohla ohrozit placení úplaty za Služby.


6.4 Není-li uvedeno jinak, cena za Služby je uváděna s daní z přidané hodnoty, která bude na faktuře uvedena samostatně.
 

7 Služby třetích stran


7.1 V rámci poskytování Služeb Zákazník zmocňuje Poskytovatele, aby svým jménem na Zákazníkův účet uzavřel smlouvu třetími stranami uvedenými ve zvláštních podmínkách příslušného balíčku nebo dohodnutými mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, a učinil všechna k tomu potřebná právní jednání. Zákazník tímto bere na vědomí a přijímá níže uvedené smluvní podmínky těchto třetích stran. Zákazník je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

7.2 V rámci poskytování Služeb Zákazník zmocňuje Poskytovatele, aby Zákazníkovým jménem na Zákazníkův účet uzavřel smlouvu třetími stranami uvedenými ve zvláštních podmínkách příslušného balíčku nebo dohodnutými mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, a učinil všechna k tomu potřebná právní jednání. Zákazník tímto bere na vědomí a přijímá níže uvedené smluvní podmínky těchto třetích stran a zavazuje se bezodkladně poskytnout potřebnou součinnost, zejména uzavření smlouvy (registraci) aktivně potvrdit.

7.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za služby třetích stran podle tohoto článku.


7.4 V případě změn smluvních podmínek třetích stran podle odst. 7.1 se Poskytovatel zavazuje Zákazníka neprodleně informovat. To neplatí v případě, že proběhlo převedení podle odst. 7.5.


7.5 Na žádost Zákazníka nebo při ukončení vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem (nedohodnou-li se Poskytovatel a Zákazník jinak) Poskytovatel převede případný smluvní vztah (účet) u třetích stran uvedených v odstavci 7.1, na jméno Zákazníka. Zákazník je povinen k tomu poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména bezodkladně poskytnout potřebné kontaktní údaje a v případě, že to dotčená třetí strana vyžaduje, převod bezodkladně aktivním jednáním přijmout, a případně sdělit svoji platnou platební kartu, e-mailovou adresu na službě Gmail a, nemá-li ji, bezodkladně si ji zřídit a sdělit ji Poskytovateli. V případě, že Zákazník nepožádá o převod smluvního vztahu před ukončením předplaceného období u příslušné třetí strany, Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Zákazníkovi vznikne ztrátou obsahu, ztrátou funkčnosti webových stránek a podobně.


7.6. V případě, že Poskytovatel převede na Zákazníka smluvní vztah (účet) u třetích stran na jeho žádost za trvání smluvního vztahu, je Zákazník povinen poskytnout Poskytovateli po zbytek trvání smluvního vztahu uživatelská práva potřebná pro plnění smluvních povinností Poskytovatele.

 


8 Porušení smlouvy


8.1 Za porušení smlouvy se považuje, pokud:


8.1.1 Zákazník neuhradí jakoukoliv platbu podle smlouvy v termínech podle těchto Obchodních podmínek a takovou platbu neuhradí ani v dodatečné lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od upozornění Poskytovatelem na prodlení; nebo pokud


8.1.2 Zákazník neposkytne Poskytovateli potřebnou součinnost, zejména neposkytne Poskytovateli potřebná uživatelská práva podle odstavce 7.6; nebo pokud


8.1.3 vyjde najevo, že podklady, které Zákazník poskytl Poskytovateli, zasahují nedovoleným
způsobem do autorských nebo jiných práv třetích osob; nebo pokud


8.1.4 vyjde najevo, že některé prohlášení Zákazníka podle těchto Obchodních podmínek je nepravdivé.


9 Úrok z prodlení, smluvní pokuta, limitace náhrady škody


9.1 Pokud je Zákazník z jakéhokoli důvodu v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky Poskytovatele, vzniklé na základě smlouvy uzavřené podle těchto Obchodních podmínek, má Poskytovatel právo vůči Zákazníkovi na úrok z prodlení ve výši sazby úroku z prodlení podle obecně závazných právních předpisů z jakékoliv splatné a nesplacené pohledávky Poskytovatele vůči Zákazníkovi. Úrok z prodlení se nezapočítává proti povinnosti Zákazníka nahradit Poskytovateli způsobenou škodu.


9.2 Pokud je Zákazník z jakéhokoliv důvodu v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky Poskytovatele, vzniklé na základě smlouvy uzavřené podle těchto Obchodních podmínek, má Poskytovatel dále právo uplatnit vůči Zákazníkovi na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky dle Sazebníku.


9.3 Odpovědnost Poskytovatele podle smlouvy je omezena částkou odpovídající úplatě za Služby v kalendářním roce, ve kterém škoda vznikla.


9.4. Zákazník není oprávněn vůči Poskytovateli uplatnit nárok na náhradu ušlého zisku.

 


10 Kontaktní osoby a doručování


10.1 Zákazník může kontaktní osobu, její kontaktní údaje nebo e-mailovou adresu pro doručování faktur, uvedené při registraci, změnit jednostranným písemným oznámením, které sdělí Poskytovateli prostřednictvím elektronického rozhraní v zákaznické zóně na internetových stránkách Poskytovatele nebo elektronickou poštou. Změna kontaktní osoby, jejích kontaktních údajů nebo e-mailové adresy pro doručování faktur je účinná dnem doručení oznámení Poskytovateli nebo k pozdějšímu datu uvedenému v takovém oznámení.


10.2 Doručovací adresou Poskytovatele je adresa Poskytovatele uvedená v těchto Obchodních podmínkách. Pro elektronickou komunikaci, není-li zřízeno elektronické rozhraní v zákaznické zóně na internetových stránkách Poskytovatele, určuje Poskytovatel následující e-mailovou adresu: moje@digitalnidilna.cz. O změně doručovací adresy a/nebo e-mailové adresy bude Poskytovatel Zákazníka informovat elektronickou poštou. Změna doručovací adresy a/nebo e-mailové adresy Poskytovatele je účinná dnem doručení oznámení Zákazníkovi nebo k pozdějšímu datu uvedenému v takovém oznámení.


10.3 Všechna sdělení, která budou doručována Zákazníkovi v souvislosti s plněním smlouvy, se považují za účinná okamžikem jejich doručení nebo k pozdějšímu datu uvedenému v takovém sdělení. Doručením se rozumí v případě


10.3.1 osobního doručení okamžik předání adresátovi. Pokud by adresát odmítl příslušný dokument převzít, má se za to, že dokument je doručen okamžikem jeho předání osobě, která byla pověřena dokument doručit;

10.3.2 doručení poštou třetí (3) Pracovní den po odeslání doporučenou poštou;


10.3.2 zaslání e-mailem nebo jinou elektronickou komunikací okamžik, ve kterém adresát zprávu obdržel, nejpozději však třetí (3) Pracovní den po odeslání Poskytovatelem


10.4 Všechna oznámení nebo sdělení vůči Poskytovateli budou účinná pouze okamžikem, ve kterém je Poskytovatel skutečně obdržel v listinné podobě, pokud se Strany nedohodnou v jednotlivých případech jinak.

 


11 Zpracování osobních údajů


11.1 Poskytovatel zpracovává


(a) jako správce osobní údaje osob jednajících za Zákazníka a Zákazníka, je-li Zákazník fyzickou osobou, za účelem jednání o uzavření smlouvy, uzavření a plnění smlouvy a uskutečnění oprávněných zájmů Poskytovatele,


(b) jako zpracovatel pro Zákazníka jako správce osobní údaje obsažené v internetových stránkách, které pro Zákazníka vytvořil, za účelem propagace Zákazníka a jeho podnikání.


11.2 Uzavřením smlouvy se současně uzavírá smlouva o zpracování osobních údajů ve vztahu k údajům, které Poskytovatel zpracovává jako zpracovatel pro Zákazníka jako správce.


11.3 Poskytovatel zpracovává osobní údaje jako zpracovatel pouze dle pokynů Zákazníka obsažených v těchto Obchodních podmínkách, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na Zákazníka vztahuje; v takovém případě Poskytovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.


11.4 Poskytovatel zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

 

11.5 Poskytovatel zajišťuje všechna opatření požadovaná podle článku 32 GDPR.


11.6 Poskytovatel zapojuje do zpracování následující další zpracovatele:

Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel zapojil do zpracování i jiné další zpracovatele. V takovém případě informuje Zákazníka o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Zákazníkovi příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. S dalšími zpracovateli uzavře Poskytovatel smlouvu dle čl. 28 odst. 4 GDPR.


11.7 Poskytovatel zohledňuje povahu zpracování, je na žádost Zákazníkovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Zákazníkovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III GDPR. Za to má nárok na náhradu podle Sazebníku.


11.8 Je na žádost Zákazníkovi nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici. Za to má nárok na náhradu podle Sazebníku.

11.9 V souladu s rozhodnutím Zákazníka všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Zákazníkovi po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů. To neplatí tam, kde Poskytovatel osobní údaje Uživatelů zpracovává jako správce pro účely zjišťování, uplatňování a prokazování právních nároků nebo obrany před uplatněnými právními nároky.


11.10 Poskytovatel poskytne Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého Zákazník pověřil, a k těmto auditům přispěje. Za to má nárok na náhradu podle Sazebníku.


11.11 Za informování subjektů údajů o zpracování jejich osobních údajů zodpovídá Zákazník. Poskytovatel může Zákazníkovi předpřipravit informaci o zpracování osobních údajů v rámci přípravy internetových stránek pro Zákazníka, jedná se však pouze o šablonu, kterou je Zákazník povinen zkontrolovat a doplnit podle skutečného a právního stavu. Poskytovatel neodpovídá za správnost takové informace.

 

11.12 Na dodávkách služeb spolupracuje Poskytovatel s Komerční bankou, a.s. a do Komerční banky, a.s. budou v minimálním rozsahu předány osobní údaje nutné pro identifikaci klienta. Komerční banka, a.s. vystupuje v tomto případě jako samostatný správce.

 


12 Práva duševního vlastnictví


12.1 Zákazník prohlašuje, že vykonává autorská práva a/nebo licenci s právem udělit podlicenci ke všem autorským dílům, která poskytl Poskytovateli jako podklad poskytování Služeb. Ke všem těmto dílům Zákazník Poskytovateli bezplatnou územně neomezenou licenci ke všem způsobům užití na dobu trvání smluvního vztahu. V případě, že Zákazník vykonává pouze licenci, poskytuje Poskytovateli bezplatnou podlicenci ke všem způsobům užití na dobu trvání smluvního vztahu. Zákazník prohlašuje, že užití těchto děl Poskytovatelem nezasahuje neoprávněně do práv třetích osob k ochranné známce nebo jiných práv třetích osob.


12.2 Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi časově a územně neomezenou licenci ke všem způsobům užití k autorským dílům, která Poskytovatel vytvoří pro Zákazníka při poskytování Služeb. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v odměně za Služby. V případě, že Poskytovatel opatří dílo od třetí strany, opatří Zákazníkovi licenci nebo podlicenci, která se řídí podmínkami takové třetí strany.


12.3 V případě, že je firma a/nebo obchodní značka a/nebo jiná součást identity Zákazníka chráněna ochrannou známkou, poskytuje Zákazník Poskytovateli bezplatnou územně neomezenou licenci ke všem způsobům užití na dobu trvání smluvního vztahu. Zákazník prohlašuje, že firma a/nebo obchodní značka a/nebo jiná součást identity Zákazníka nezasahuje do práv třetích osob k ochranné známce nebo jiných práv třetích osob.


12.4 Poskytovatel neposkytuje Zákazníkovi poradenství ohledně ochranných známek. Zákazník je povinen ověřit, že užití děl, které pro něj Poskytovatel vytvoří, nezasahuje do práv třetích osob k ochranné známce nebo jiných práv třetích osob.

12.5. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel může výstupy Služeb řádně doručených Zákazníkovi použít jako referenci pro svou další obchodní a propagační činnost, především na svých webových stránkách a jiných elektronických nebo tištěných materiálech.

 

12.6 Zákazník souhlasí s tím, aby v prostoru patičky doručených webových stránek, jako identifikace zpracovatele webu, byl umístěn odkaz na webové stránky Poskytovatele.
 


13 Závěrečná ustanovení


13.1 Pokud soud nebo státní orgán rozhodne, že některé ustanovení smlouvy nebo Obchodních podmínek je neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy i Obchodních podmínek, smlouva jako celek, platná a účinná. Strany nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným, a to tak, aby takové ustanovení co nejlépe dosáhlo zamýšlených hospodářských, právních a obchodních účelů neplatného nebo neúčinného ustanovení.


13.2 Poskytovatel neposkytuje Zákazníkovi jakékoli lékařské, právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Jakékoli informace, které Poskytovatel předá Zákazníkovi, se nepovažují za rady ve smyslu § 2950 Občanského zákoníku.

13.3 Zákazník může svá práva a své povinnosti ze smlouvy převést na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Pro účely předchozí věty se ustanovení § 1895 a násl. Občanského zákoníku vylučuje. Poskytovatel může svá práva a povinnosti ze smlouvy převést na třetí osobu i bez souhlasu Zákazníka. Zákazníka v takovém případě informuje postupem podle článku 12 těchto Obchodních podmínek.


13.4 Obchodní zvyklosti se užijí, jen pokud nejsou v rozporu s ustanoveními zákona, i když takové ustanovení nemá donucující účinky.


13.5 Smlouvy uzavřené podle těchto Obchodních podmínek se řídí právem České republiky. Poskytovatel a Zákazník si dohodly pravomoc soudů České republiky, a to, pokud spadají do pravomoci okresních soudů, Obvodního soudu pro Prahu 5 a, pokud spadají do pravomoci krajských soudů, Městského soudu v Praze.


13.6 Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky a/nebo Sazebník jednostranně změnit. V takovém případě Poskytovatel oznámí Zákazníkovi změnu Obchodních podmínek a/nebo Sazebníku zprávou elektronické pošty zaslanou Zákazníkovi. Zákazník je oprávněn změnu Obchodních podmínek a/nebo Sazebníku odmítnout s tím, že odmítnutí se považuje za výpověď smlouvy.


Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2020.

Zvláštní podmínky balíčku “Buď online”


1. Balíček je poskytován pouze Zákazníkům, kteří využívají platební kartu asociace Visa. Jedná-li se o platební kartu Visa vydanou k firemnímu účtu vedenému v Komerční bance, a.s., má Zákazník nárok na zvýhodněnou cenu dle Sazebníku.


2. Služby poskytované v rámci balíčku “Buď online” zahrnují:


a) webové stránky vytvořené ve webovém editoru od společnosti WIX.com v rozsahu domovská stránka a max. dalších 5 vlastních podstránek, max. 5 fotografií z fotobanky Shutterstock, max. 2 kontaktní formuláře a vložení max. 25 fotografií dodaných Zákazníkem,


b) obsah webových stránek v českém jazyce, profesionální copywriting a zapracování jednoho kola připomínek Zákazníka,


c) základní SEO optimalizace webových stránek v prostředí WIX.com,


d) zajištění prémiového plánu (Unlimited) nebo v případě změny produktové nabídky WIX.com ekvivalentního plánu předplaceného na 1 rok u společnosti WIX.com (cena za další rok se může lišit dle podmínek WIX.com; předplacení na další roky Poskytovatel nezajišťuje, pokud se na tom se Zákazníkem výslovně nedohodne), zahrnujícího zejména umístění webové stránky (hosting) na 1 rok,


e) web design na základě zvolené šablony vytvořené ve webovém editoru od společnosti WIX.com, optimalizovaný pro desktop a mobilní zařízení,


f) předpřipravená GDPR podstránka - zásady ochrany osobních údajů - k doplnění Zákazníkem podle skutečného a právního stavu,


g) založení firemního profilu na síti Facebook.com pro Zákazníka,


h) registrace na Google Moje firma a Seznam Firmy.cz,


i) napojení webových stránek na Google Analytics a nastavení standardizovaného měsíčního reportu o návštěvnosti webu zasílaném na kontaktní e-mail,


j) 1 hodina podpory dle potřeby zákazníka, čerpáno po min. 0,5h během realizace balíčku nebo v průběhu jednoho roku od objednání balíčku.


3. Podle volby Zákazníka může balíček “Buď online” zahrnovat rovněž:

a) vlastní doména v doméně nejvyšší úrovně .cz registrovaná na ACTIVE24 včetně propojení s webovými stránkami (pokud Zákazník doménu vlastní, propojíme ji s novým webem) na 1 rok,


b) Logo v rozlišení 1024px, PNG formát, bílé a průhledné pozadí, vytvořené prostřednictvím logomaster.ai (Zákazník si vybere jednu ze tří navržených variant loga),


c) Logo v rozlišení 4096px, PNG a SVG formát, bílé a průhledné pozadí, vytvořené prostřednictvím logomaster.ai (Zákazník si vybere jednu ze tří navržených variant loga).


4. Balíček “Buď online” je dodáván do 3 týdnů od zaplacení s tím, že tato lhůta se prodlužuje o dobu čekání na zpětnou vazbu Zákazníka, zejména na poskytnutí nutných vstupů (informace, fotografie apod.), připomínky k návrhu a na výběr mezi variantami, které mu Poskytovatel k výběru předloží.

5. Zákazník si musí pro úspěšné převedení vlastnictví webových stránek a přeplaceného Wix Premium plánu vytvořit svůj vlastní uživatelský účet na Wix.com nebo poskytnout součinnost pro převedení účtu a zadat do něj svou vlastní platnou platební kartu.

6. Zákazník je oprávněn od smlouvy o balíčku "Buď online" odstoupit v případě své nespokojenosti s dodaným návrhem webové stránky. Právo Zákazníka odstoupit od smlouvy zaniká, pokud jej Zákazník nevyužije do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy je mu Poskytovatelem zpřístupněn návrh webové stránky nebo pokud Zákazník návrh webové stránky výslovně odsouhlasí. Zákazník odstoupení oznamuje zprávou elektronické pošty doručené Poskytovateli ve lhůtě podle předchozí věty na adresu moje@digitalnidilna.cz. V případě včasného odstoupení Poskytovatel vrátí Zákazníkovi cenu balíčku do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy Zákazníkovi nevzniká licence ani žádná jiná práva duševního vlastnictví.


7. Poskytovatel je oprávněn tyto Zvláštní podmínky balíčku “Buď online” jednostranně změnit. V takovém případě Poskytovatel oznámí Zákazníkovi změnu zprávou elektronické pošty zaslanou Zákazníkovi. Zákazník je oprávněn změnu odmítnout s tím, že odmítnutí se považuje za výpověď smlouvy. V případě, že balíček byl sjednán před dnem účinnosti těchto Zvláštních podmínek, řídí se zněním Zvláštních podmínek účinným ke dni sjednání.

Tyto Zvláštní podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2021.

Zvláštní podmínky balíčku “Rozšiř to online”

1. Balíček je poskytován pouze Zákazníkům, kteří využívají platební kartu asociace Visa. Jedná-li se o platební kartu Visa vydanou k firemnímu účtu vedenému v Komerční bance, a.s., má Zákazník nárok na zvýhodněnou cenu dle Sazebníku.

2. Zákazník musí mít před objednáním balíčku “Rozšiř to online” vlastní veřejně dostupné internetové stránky, k jejichž propagaci je balíček sjednáván.

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout propagaci stránek, které jsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy, zejména:

a) nesplňují zákonné požadavky nebo základní formální náležitosti a zákazník je na žádost Poskytovatele nedoplní,

b) uvádí nepravdivé nebo matoucí informace,

c) propagují služby s hazardní, militantní nebo obscénní tematikou.

 

V takovém případě Poskytovatel vyrozumí písemně Zákazníka o odstoupení od smlouvy a vrátí mu zaplacenou cenu balíčku do 30 dnů.

4. Služby poskytované v rámci balíčku “Rozšiř to online” zahrnují:

a) zajištění reklamy v nejvýše dvou z následujících reklamních systémů: Google Ads Search, Google Ads Display, Facebooks Ads. Konkrétní výběr reklamního systému je klientovi doporučen při realizaci dle zvolené strategie a cílů a klient si ho zvolí.
 

Google Ads Search zahrnuje – analýza klíčových slov, nastavení 1 kampaně s 2 variantami textových reklam
Google Ads Display zahrnuje – nastavení kampaně, 1 typ reklamního banneru s 2 variantami textace.
Facebook Ads zahrnuje – nastavení 1 kampaně, 1 typ reklamního banneru s 2 variantami textace.

b) přípravu reklam podle písm. a) v českém jazyce a cílení na uživatele v České republice.

 

c) optimalizaci reklamy pro 1 zvolenou cílovou skupinu (například pro konečné spotřebitele - B2C, nebo pro firemní klientelu - B2B, nebo pro jiný jasně specifikovaný segment),

 

d) reklamní kredit ve výši 3 000 Kč (včetně DPH), který bude čerpán po období 30 dní ve zvolených reklamních systémech,

 

e) základní nastavení a obsluha podpůrných nástrojů pro měření výkonnosti kampaní a chování návštěvníků webu (Google Search Console, Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar, Facebook Pixel, případně další dle potřeby), 

 

f) 1 report s průběžnými výsledky kampaní (čerpání nákladů, výkonnostní metriky, návrhy optimalizace), 1 report s konečnými výsledky (čerpání nákladů, výkonnostní metriky, doporučení pro další rozvoj kampaní),

 

g) provedení optimalizace výkonnosti reklamy v průběhu čerpání,

 

h) 1 hodina podpory dle potřeby zákazníka, čerpáno po min. 0,5h během realizace balíčku nebo v průběhu jednoho roku od objednání balíčku.

 

5. Zákazník musí pro funkčnost balíčku vložit do svých internetových stránek potřebný měřicí kód. 

 

6. Podle volby Zákazníka může balíček “Rozšiř to online” zahrnovat rovněž:

 

​a) dodatečný reklamní kredit nad rámec minimálních 3 000 Kč (s DPH) již kalkulovaných v ceně základního balíčku. Dodatečný kredit nad rámec této částky se fakturuje Zákazníkovi v jeho skutečné hodnotě jako individuální položka nad rámec balíčku.

 

b) tvorba zvláštní tzv. Landing page na platformě Wix.com, na kterou budou reklamy směřovat návštěvníky s cílem zvýšení výkonu reklamy.

 

c) rozšíření reklam na další reklamní systém (Google Ads Search, Google Ads Display, nebo Facebooks Ads), který nebyl aktivován v rámci standardního balíčku.

 

d) pokračování kampaně dalších 30 dní, včetně její správy Poskytovatelem (časová dotace vyhrazená na správu reklam je max. 1 člověkohodina za období).

 

7. Balíček “Rozšiř to online” je dodáván v průběhu 7 týdnů od zaplacení s tím, že do 2 týdnů jsou spuštěny reklamy, 4 týdny jsou reklamy v provozu s tím, že průběžné výsledky jsou poskytnuty po 2 týdnech provozu, a 1 týden je ponechán na vyhodnocení. Všechny tyto lhůty se prodlužují o dobu čekání na zpětnou vazbu Zákazníka, zejména na poskytnutí nutných vstupů (informace, schválení apod.), připomínky k návrhu a na výběr mezi variantami, které mu Poskytovatel k výběru předloží.

8. Zákazník je oprávněn od smlouvy o balíčku "Rozšiř to online" odstoupit v případě své nespokojenosti s dodaným návrhem reklamní kampaně. Právo Zákazníka odstoupit od smlouvy zaniká, pokud jej Zákazník nevyužije do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy je mu Poskytovatelem zpřístupněn návrh reklamní kampaně nebo pokud Zákazník návrh reklamní kampaně výslovně odsouhlasí. Zákazník odstoupení oznamuje zprávou elektronické pošty doručené Poskytovateli ve lhůtě podle předchozí věty na adresu moje@digitalnidilna.cz. V případě včasného odstoupení Poskytovatel vrátí Zákazníkovi cenu balíčku do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy Zákazníkovi nevzniká licence ani žádná jiná práva duševního vlastnictví.

 

9. Poskytovatel je oprávněn tyto Zvláštní podmínky balíčku “Rozšiř to online” jednostranně změnit. V takovém případě Poskytovatel oznámí Zákazníkovi změnu zprávou elektronické pošty zaslanou Zákazníkovi. Zákazník je oprávněn změnu odmítnout s tím, že odmítnutí se považuje za výpověď smlouvy. V případě, že balíček byl sjednán před dnem účinnosti těchto Zvláštních podmínek, řídí se zněním Zvláštních podmínek účinným ke dni sjednání.

Tyto Zvláštní podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2021.

bottom of page